Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2021/20221. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych i już uczęszczających do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, w terminie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 19 lutego 2021 r. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2021 r.

2. Rekrutacja dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do przedszkoli, na wolne miejsca w danym przedszkolu. Zapisanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do przedszkola, złożonego w terminie od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. (Zarządzenie Nr 8.2021 Burmistrza Olesna z dnia 19 stycznia 2021 r. ).

3. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe: w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno, niż liczba wolnych miejsc w danym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – przyjęte Uchwałą Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno tj.:

- rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują w formie studiów dziennych – za które można uzyskać 10 punktów (dotyczy obojga rodziców),

- przedszkole położone jest najbliżej miejsca zamieszkania dziecka – za które można uzyskać 5 punktów,

- do przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzony jest nabór, będzie uczęszczało rodzeństwo kandydata – za które można uzyskać 4 punkty,

- kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej lub objęty jest pomocą socjalną – za które można uzyskać 3 punkty.Wzory druków można pobrać w publicznych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Olesno lub z załącznika poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-02-01 20:53:58
Data edycji: 2021-02-03 20:32:01
Ilość wyświetleń: 1040

Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Integracyjnym

w Oleśnie „Bajkowa Trójeczka"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej